دسته موتور پایین ( گرد – فلزی ) پژو۴۰۵ پارس وسمند

58,500 تومان

در سمت راست وپایین موتور قرار می گیرد و به وسیله یک پیچ در وسط آن بسته می شود