سپرجلو پراید صبا (پوسته) سروصنعت

این سپر بدون رنگ و مشکی می باشد. مربوط به مدلهای صندوقدار صبا وکیا