لوله گلویی اگزوز پژو۴۰۵ پارس وسمند رضامشهد

لوله گلویی اگزوز پژو405 پارس وسمند اولین قطعه از سیستم اگزوز خودرو است که مستقیما به موتور متصل می شود در قسمت اتصالی به موتور یک واشر نسوز گرد(سیمی) که واشرگلویی اگزوز نام دارد به همراه دوپیچ ومهره فنردار مخصوص برای اتصال گلویی به موتور تعبیه شده است که معمولا درهنگام تعویض گلویی این واشر وپیچ و مهره ها تعویض می شوند.